Om oss

Miljö

HGM Dryckservice arbetar för en bättre miljö och strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan i det dagliga arbetet. Vi kan i vårt ordinarie sortiment erbjuda våra kunder högkvalitativa ekologiska, KRAVmärkta samt Rättvisemärkta livsmedelsprodukter samt flertalet naturliga, återvunna, förnyelsebara och komposterbara förbrukningsmaterial. HGM Dryckservice har fortlöpande samarbete med leverantörer som utvecklar sitt sortiment av ekologiska produkter och som är lyhörda för den nya tidens konsumenter med krav på officiella miljömärkningar och etiska ställningstaganden. Vår serviceavdelning har till sin hjälp ett specialanpassat service- och planeringssystem för att på ett optimalt sätt kunna planera sina servicerutter allt för minsta möjliga miljöpåverkan och en varaktig hållbar utveckling (ecodriving). Alla våra service- och leveransbilar är utrustade med GPS för att alltid köra den mest optimala vägen till sina uppdrag.

Ett servicesystem i app-form är implementerat som möjliggör en översikt över fordonens position och minskar dessutom pappersmängden tack vare digitala serviceuppdrag och rapporter. Vid uppdatering av företagets fordonspark läggs stor vikt vid att verka för en ökad användning av alternativa drivmedel och miljöanpassade motorer. En första hybridbil har införskaffats. Alla bilar uppfyller EURO-klass 6.

HGM Dryckservice arbetar kontinuerligt med att tillsammans med kunder, leverantörer och partners på bästa möjliga sätt försöka minimera påverkan på miljön samt förbättra arbetsrutiner och processer ur ett miljöperspektiv. Vår ambition är att hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Sedan flera år tillbaka innehar vi som leverantör och importör även EU-ekologisk certifiering från SMAK utifrån deras hårda miljökrav, både utifrån ett ekologiskt perspektiv likväl som ur ett etiskt.

 

Miljömål

• Källsortera och hushålla med resurser för att på så sätt använda energin på ett ansvarsfullt sätt

• Där så är möjligt prioritera leverantörer som själva kan uppvisa ett aktivt arbete med sin miljöpåverkan

• Verka för att höja kunskapsnivån om miljöfrågor samt ständigt uppmuntra till miljötänk hos medarbetarna

• Sträva efter att integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster för att på så sätt tillgodose allmänhetens efterfrågan på ett miljövänligt och/eller Rättvisemärkt alternativ

• Arbeta med att ständigt förbättra verksamhetens miljöarbete så att påverkan på miljön minskar

• Minska antalet körda mil per levererade varor samt antalet körda mil per utfört serviceuppdrag 3

• Minskat antal pappersutskrifter

 

HGM Dryckservice ska utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig och etisk affärsverksamhet. Verksamheten bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. Medarbetarnas motivation och drivkraft att prestera goda resultat, samverkan med våra affärspartners och med omvärlden i stort är avgörande för vår framgång. Vår verksamhet bygger på god etik och stor respekt för alla individer, såväl inom företaget som vid externa kontakter.

Vårt ansvarsfulla företagande förpliktigar inför framtiden. Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande.

Socialt ansvar

HGM Dryckservice ska ses som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Vi har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa mervärden för våra kunder, anställda och leverantörer.

• Vi skall alltid uppträda på ett sådant sätt att företagets intressen å den ena sidan och den anställdes intressen å den andra sidan inte kommer i konflikt.

• Vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.

• Vi respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd.

• Vi tar avstånd från barnarbete och tvångsarbete.

• Vi erbjuder våra anställda samma möjligheter oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etnisk härkomst.

• Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier.

• Vi erbjuder en säker, hälsosam och laglig arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.

• Våra produkter skall möta lagstadgade krav.

• Vi ska arbeta med leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav som gäller i deras länder, inklusive lagar om barnarbete och andra rättigheter för arbetstagare.